سامانه بولتن ساز آنلاین

هر کجا که هستید، تنها با دسترسی به اینترنت، بولتن اخبار الکترونیکی خود را با سرعت و دقت تولید کنید. سامانۀ پایشگری یک سامانۀ جامع رصد، پایش و تولید بولتن های خبری آنلاین و درلحظه است که امکانات متعددی را در اختیار شما قرار میدهد:

X