معاونت علمی ریاست جمهوری

1390/02/14 _ 1392/02/31

پایشگری مطبوعات

سایت های داخلی و صدا و سیما

صدا و سیما